Artikel 1 Definities
Unbranded BV Rekwisieten Verhuur, gebruikster van deze voorwaarden, wordt hierna aangeduid als “Unbranded BV Rekwisieten Verhuur”. De te verhuren rekwisieten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde” en worden omschreven in de bij het verhuurcontract behorende paklijst. Degene aan wie de rekwisieten worden verhuurd, wordt aangeduid als “huurder”.


Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Unbranded BV Rekwisieten Verhuur en de huurder.


Artikel 3 Aanvang en einde
3.1     Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in weken.
3.2 
    De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te tekenen op de paklijst.
3.3 
    Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan.
3.4 
    Het gehuurde dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden – aan Unbranded BV Rekwisieten Verhuur te worden geretourneerd.
3.5 
    Indien het gehuurde niet op de einddatum is geretourneerd, is huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Unbranded BV Rekwisieten Verhuur is alsdan gerechtigd het gehuurde terug te laten halen.
Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Indien het terughalen van het gehuurde op enigerlei wijze wordt vertraagd, is huurder voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd. Indien terughalen van het gehuurde – deels - onmogelijk is, is huurder de vervangingswaarde van het gehuurde verschuldigd.


Artikel 4 Huurprijs en betalingsvoorwaarden
4.1     Vervoers-, laad- en loskosten worden afzonderlijk aan huurder in rekening gebracht.
4.2 
    Nieuwe klanten dienen vooruit te betalen of per pin bij ophalen.
4.3 
    De minimale verhuurwaarde is € 45,-


Artikel 5 Annulering
5.1     Ingeval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder de navolgende vergoeding verschuldigd:
- 70% van de huurprijs bij annulering van een week of minder voor aanvang van de huur;
- volledige huurprijs is verschuldigd bij annulering op de dag van aanvang van de huur.


Artikel 6 Gebruik
6.1     Huurder mag het gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het huurder niet toegestaan het gehuurde te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
6.2 
    Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract kunnen door huurder niet worden overgedragen aan een derde.
6.3 
    Huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde bij het einde van de huur schade/gebreken vertoont, zal Unbranded BV Rekwisieten Verhuur hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij huurder.
Huurder is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken.
Na deze termijn zal Unbranded BV Rekwisieten gebreken verhalen op huurder.
6.4 
    Het is huurder niet toegestaan om achtergronddoeken in de buitenlucht op te hangen. Indien achtergronddoeken brandvertragend dienen te zijn, moet huurder dit bij reservering aangeven.
6.5 
    Ingeval van vervoer van het gehuurde dient huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen.
6.6 
    Ingeval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan Unbranded BV Rekwisieten
6.7 
    Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde worden uitsluitend door Rekwisieten Verhuur uitgevoerd.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1     Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.
7.2 
    Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart unbranded BV Rekwisieten Verhuur tegen aanspraken van derden.
7.3 
    Unbranded BV Rekwisieten Verhuur is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde.
7.4 
    Iedere aansprakelijkheid van unbranded BV Rekwisietenverhuur is beperkt tot het door huurder betaalde huurprijsbedrag.


Logistiek
Gehuurde zaken kunnen worden opgehaald/afgeleverd via het Laadperron van Unbranded BV, onderstaand de route over het Mediapark.